Taobao ร้านค้าออนไลน์ ขายสินค้าได้มาตรฐาน ต้องแสดงเครื่องหมาย มอก.

Taobao ร้านค้าออนไลน์ ขายสินค้าได้มาตรฐาน ต้องแสดงเครื่องหมาย มอก. - bulllogistics taobao Taobao ร้านค้าออนไลน์ ขายสินค้าได้มาตรฐาน ต้องแสดงเครื่องหมาย มอก.

Taobao จากพฤติกรรมการช็อปอออนไลน์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการค้าปลีก เติบโตรุดหน้าจนฉุดไม่อยู่ ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ E- Marketplace บนเเพลตฟอร์ม Social Media ต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

โดยเฉพาะในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา ยอดสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทหม้อทอดไร้น้ำมัน เตาปิ้งย่าง หม้อต้มสุกี้ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องมีเครื่องหมาย มอก. บนแพลตฟอร์ม E-Commerce ด้วย เพื่อแสดงความชัดเจนและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้ สมอ.หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกมาตรการในการควบคุมสินค้า มอก. โดยเฉพาะสินค้าเข้มงวด 115 รายการ เนื่องจากล่าสุด เจ้าหน้าที่ สมอ. ได้ทำการบุกยึดบริษัทที่เตรียมจำหน่ายหม้อทอดไร้น้ำมัน แต่ไม่มีการขอ มอก.ในการนำเข้ามาจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้นำเข้าที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกริบของ และดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบทลงโทษที่อัปเดตใหม่จาก สมอ. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้มงวดกับการผลิตและนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ดังนี้

⋮⋮ บทลงโทษในกรณีผู้ประกอบการมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⋮⋮ สำหรับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือร้านค้าออนไลน์ ที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับ ร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

⋮⋮ เป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง

⋮⋮ จำหน่ายสินค้าที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. อย่างถูกต้อง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมเป็นร้านค้า มอก. ดังนี้

(1) จะต้องมีเจตนารมณ์ที่จะจำหน่ายสินค้าที่เเสดงเครื่องหมายมาตรฐานอย่างถูกต้อง

(2) มีการคัดเลือกผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซัพพลายเออร์ ที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ.

(3) มีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของร้านจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง

(4) มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค และดำเนินการกับข้อร้องเรียนนั้นๆ อย่างโปร่งใส

(5) มีการจัดเก็บ บันทึกผลการดำเนินงานตามข้อ 2-4

(6) ผู้ประกอบการจะต้องมีบุคลากร ที่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบของธุรกิจ

อ้างอิงข้อมูล :
http://www.voicetv.co.th/read/dWQSz9_Ob
https://www.khaosod.co.th/